Социална ангажираност

Mav-IT Ltd (разработчикът на Deliveo куриерски софтуер) се стреми да даде ценен и видим принос към обществото, като се има предвид скромната му икономическа тежест.

Като част от това, чрез своите дейности и предложения по-долу, в допълнение към бизнес целите и печалбата, Mav-IT Ltd. взема предвид интересите на по-широкото общество, като отчита скритите нужди на своите лични доставчици, въздействието си върху по-широката жилищна среда и признава работата на тези, които извършват дейности, които са полезни за обществото. Чрез изброените по-долу дейности Mav-IT Ltd. се опитва да предприеме действия в рамките на скромните си възможности, като използва ситуационните си възможности, за да подобри качеството на живот на обществото около нас.

-50%

Mav-IT Ltd. предлага 50% отстъпка от текущата лицензионна такса на Deliveo за организации с нестопанска цел и фондации. Моля, представете доказателство за допустимост с удостоверение за регистрация, устав или копие от съдебно решение (ако тези официални документи са налични на уебсайта на организацията, моля, посочете линк).

Comments are closed.